پیش از رسیدن به پل
مسیر خود را مشخص کنید

می دانم اینو جلو تر از پل های زیر گذر خیابانی
نوشته اند ولی با دید ذهن باز بخون خودش حرفیست
بزرگه
من که این جوری گرفتم
شاید به کار شما هم امد

دسته ها : در هم
سه شنبه دوم 7 1387
X